Projekt 1: Andron A, förstudie

sep 2005 Laseruppmätning
Laserscanningen som gjordes sommaren 2004 måste kompletteras med beräkningar av en statiker. En offert på sådana beräkningar bör införskaffas (genom Stefan Thorstensson). Lars Karlsson bör som projektledare i december 2005 ansöka om medel hos Kungl. Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien.
feb 2004 modernaste mätteknik kommer att användas
Förra vårens lyckade Labrandadag på Medelhavsmuseet med titeln ”Hur restaurerar vi Labranda?” ledde till olika diskussioner om hur vi skall ta oss an restaurerings- och bevarandeproblematiken. Vi har aldrig haft som mål att återbygga miljön i Labranda (det skulle bli alldeles för dyrt), men det ligger i vårt ansvar att se till att byggnaderna inte far illa, vi måste försöka stoppa nedbrytningen av de lämningar vi grävt fram. Detta gäller inte bara de upprättstående murarna utan också skyddandet de fina marmorblocken från sura regn och vinterfrost.

Den största bevarandefrågan för Labranda är: hur förstärka Andron A:s 8 meter höga sydmur så att den kan leva vidare i upprätt tillstånd. Efter diskussioner med en statiker beslöts att för att kunna gå vidare måste vi ha en exakt uppmätning av Andron A:s väggar. Med dessa uppmätningar kan sedan statiker och arkitekter planera för murens förstärkningar.

En offert på en uppmätning av Andron A ingavs av firman SWECO. Vi godkände denna offert och har därefter sökt ekonomisk hjälp för att kunna genomföra projektet. Kungliga Vitterhets- Historie och Antikvitets Akademien beslöt vid sitt decembermöte att bestrida kostnaderna för denna uppmätning. Uppmätningen kommer att utföras av lantmätare Ivar Andersson från Sweco och han har lovat att ta med sig det nya instrumentet och förevisa det för Labrandassällskapet på temadagen. Instrumentet är en ny typ av laserskanner som läser av 600.000 punkter per sekund på murens yta och producerar ritningar såsom elevationer och sektioner av byggnadens murar. Vi ser mycket fram emot Ivars förevisning och sommarens uppmätningar. Det kommer helt säkert att bli ett betydelsefullt pilotprojekt.

 

 

 

 

 

Bild av terrester laserskanner

Projekt 2: Produktion och uppsättning av informationsskyltar

sep 2005 10 Skyltar uppsatta
Sommaren 2005 sattes 2 stora (A0) och sju mindre (A3) skyltar upp på utgrävningsområdet i Labranda. En stor skylt har också placerats i Bodrum. Labrandasällskapets arbete har därigenom för första gången satt konkreta spår på platsen för vårt intresse. Läs mer i Nyhetsblad nr 5.
okt 2004 Skyltmodeller
Styrelsen har arbetat med frågor om material, utseende, produktionssätt, bilder och texter för skyltarna. Digitalisering och justering av den planritning som finns över området har påbörjats. Kostnadsförslag för produktion av skyltarna har erhållits från Perstorp. Styrelsen har prioriterat de mindre skyltarna med förhoppningen att de skall kunna bekostas med bidrag från medlemmarna. Alla bidrag mottages tacksamt och den som skänker 5000 kr kan få sitt namn på en skylt. Modeller av de små skyltarna kommer att presenteras vid temadagen den 17 oktober och kan ses här om du klickar på nedanstående länkar:
Zeustemplet
Oikoi
Andron A
Andron B
Norra Stoan
Sydpropylon
Kyrkan
sept 2003 Nya skyltar i Labranda
I dagsläget saknar Labranda ett adekvat skyltmaterial. Detta får till följd att en besökare som inte ledsagas av en mycket kvalificerad guide nästan helt saknar möjlighet till insikt om platsens historiska och arkitektoniska storhet.

Styrelsen har tagit fram ett koncept för ”beskyltning” av Labranda. En större presentationstavla placeras centralt i området. Huvuddelen av den större skyltens area upptas av en beskrivande brödtext och en generalplan På skyltens ytterkanter återfinns bilder, grafiska modeller och underordnade “sidoberättelser”. Vid områdets olika centrala byggnader placeras mindre skyltar på vilka respektive byggnad/plats namnges och ges en kortare beskrivning med text och eventuell bild/grafik. Den stora skylten utformas så att den fyller sin funktion även om de mindre skyltarna ej är på plats. Antalet skyltar som behövs för en adekvat presentation bedöms vara: 3-4 större och 4-7 mindre.

Tanken är att skyltprojektet skall finansieras via sponsring. Under hösten kommer ett antal potentiella sponsorer att uppsökas. Vår förhoppning är att de nya skyltarna skall kunna vara på plats under våren 2004. Vid medlemsmötet den 17 oktober kommer en mer ingående presentation av dels presentationsmaterialet och dels status på själva skyltprojektet att göras.

Medlemmar som har ytterligare frågor eller idéer och tips kring sponsring i allmänhet och skyltprojektet i synnerhet kan vända sig till Nils Sandstedt på telefon 0709-47 97 777 eller skriv till nils.sandstedt@remium.com.