Att stödja Labrandaprojektet

Medlemskap i Labrandasällskapet

Sällskapet är öppet för privatpersoner, familjer och organisationer. Sällskapets verksamhet finansieras via medlemsavgifter som i första hand skall täcka sällskapets drift och i andra hand projekt på Labrandaområdet. Sällskapets syfte är att på olika sätt stödja utvecklingen av Labranda.

Medlemsavgiften per år är 200 kr för enskild person, 275 kr för makar/sambor och 1500 kr för organisation/företag. Skicka anmälan om medlemskap per e-post till hans.selander@ditam.se eller per post till Hans Selander, Tvärgränd 5, 193 30 Sigtuna. Uppge namn, adress och för organisation/företag även kontaktperson. Betala avgiften till sällskapets plusgiro 34 60 94 -6.

Labrandafonden

Medlem eller annan som önskar lämna direkt stöd till utvecklingen av Labranda kan göra så via Labrandafonden. Fondens medel går oavkortat till finansieringen av aktuella projekt på Labranda. Belopp insättes på sällskapets plusgiro 34 60 94-6. Ange Labrandafonden!

Projektspecifik finansiering - Sponsring

Mer omfattande projekt finansieras via sponsring från en eller flera företag/organisationer. Projektering, prestation och motprestation utarbetas i samråd mellan sällskapet och sponsorn.